BENDROSIOS KROVINIŲ VEŽIMO SĄLYGOS

1. Sąvokos

1.1. Bendrosiose krovinių vežimo sąlygose naudojamos sąvokos:

1.1.1. Tarpininkas – UAB „Visas transportas“.

1.1.2. Užsakovas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio pateiktą Užsakymą Vežėjas priima vykdyti ir turi įvykdyti pagal Užsakymo reikalavimus ir Bendrąsias sąlygas.

1.1.3. Vežėjas – Krovinių gabenimu užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, kurį pateikdamas Užsakymą pasirinko Užsakovas ir kuris faktiškai vykdo Krovinio gabenimą priimant Krovinį iš Siuntėjo ir įteikiant Krovinį Gavėjui.

1.1.4. Siuntėjas – juridinis arba fizinis asmuo, perduodantis vežti Krovinį, skirtą pristatyti Gavėjui.

1.1.5. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra nurodytas Užsakyme, ant Krovinio užklijuoto lipduko ir Vežimo dokumente kaip asmuo, turintis teisę gauti pristatytą Krovinį.

1.1.6. Krovinys – tai įvairaus tipo supakuotos prekės, produktai ar medžiagos, skirtos transportavimui, kurias Vežėjas priima nurodytoje pakrovimo vietoje iš Siuntėjo vežti į nurodytą vietą ir perduoti Gavėjui.

1.1.7. Bendrosios sąlygos – šios bendrosios krovinių vežimo sąlygos.

1.1.8. Užsakymas – Užsakovo pagal Bendrąsias sąlygas pateiktas Krovinio vežimo ir Papildomų paslaugų užsakymas.

1.1.9. Vežimo sutartis – Užsakovo ir Vežėjo tarpininkaujant Tarpininkui sudaroma sutartis dėl konkretaus Užsakymo vykdymo.

1.1.10. Sistemainterneto svetainėje www.cargobooking.lt įdiegta Tarpininko administruojama sistema, kurioje pateikiami ir priimami vykdymui Užsakymai, stebimas Užsakymų vykdymas.

1.1.11. Vežimo dokumentas – Siuntėjo arba Vežėjo užpildytas CMR važtaraštis (kai vežamas Krovinys Lietuvos Respublikos teritorijoje – važtaraštis, lydraštis, manifestas ar kitas popierinis ar elektroninis dokumentas), kuriame nurodomi Krovinio, Siuntėjo ir Gavėjo duomenys ir kita informacija, svarbi tinkamam Užsakymo įvykdymui, ir pagal kurį Siuntėjas Krovinį perduoda Vežėjui, vykdomas Krovinio gabenimas ir Krovinys perduodamas Gavėjui.

1.1.12. Krovinį lydintys dokumentai – iškrovimo vietos veterinariniai sertifikatai, krovinio kilmės sertifikatai, TIR Carnet, įvairūs leidimai, licenzijos, eksporto deklaracijos, ADR, dokumentai, reikalingi muitinės formalumams atlikti, jeigu Krovinys yra siunčiamas už Europos Sąjungos ribų, ir kiti Krovinio gabenimui reikalingi dokumentai.

1.1.13. CMR draudimas – Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas.

1.1.14. Papildomos paslaugos – papildomas Krovinio vežimo draudimas, eksporto deklaracijos pildymas, importo deklaracijos pildymas, kitos su Krovinio vežimu susijusios paslaugos, už papildomą mokestį užsakytos Užsakymu, arba teikiamos pagal atskirą Užsakovo susitarimą su Vežėju, sudarytą tarpininkaujant Tarpininkui. Papildomų paslaugų sąrašas pateikiamas www.cargobooking.lt

1.1.15. Papildomos išlaidos – pinigų sumos, susijusios su Užsakymo vykdymu, kurios dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti numatytos ir įtrauktos į Krovinio vežimo kainą Užsakymo priėmimo momentu, tačiau yra būtinos Užsakymui tinkamai įvykdyti. Užsakovas, pateikdamas Užsakymą, prisiima riziką dėl Papildomų išlaidų atsiradimo, o Papildomoms išlaidoms atsiradus – apmoka jas savo sąskaita.

1.1.16. Draudžiami siųsti daiktai – daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal Krovinio pakrovimo vietos, tranzito ar iškrovimo vietos valstybės teisę. Gabenant Krovinį oro transportu, prie draudžiamų siųsti daiktų priskiriami daiktai, nurodyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas www.cargobooking.lt

1.1.17. Nekompensuojami daiktai – daiktai, dėl kurių būklės pakitimo lyginant su Krovinio perdavimo momentu buvusia būkle atitinkamų daiktų būkle Užsakovas prisiima riziką pateikdamas Užsakymą. Nekompensuojamų daiktų sąrašas skelbiamas www.cargobooking.lt

1.1.18. Nutolusi vietovė – Užsakovo nurodyta Krovinio paėmimo ar pristatymo vieta itin nutolusioje ir (ar) sunkiai pasiekiamoje (atokioje) teritorijoje, į kurią pristatyti Krovinį reikalingos Papildomos išlaidos. Papildomas išlaidas, susijusias su Krovinio paėmimu iš Nutolusios vietovės (susijusias su Krovinio pristatymu į Nutolusią vietovę) apmoka Užsakovas. Nutolusių vietovių sąrašas (pašto kodai) skelbiami internetinėje svetainėje www.cargobooking.lt

1.1.19. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų, paženklintų (turintis unikalų numerį – brūkšninį kodą) daiktų.

 

2. Vežimo sutartis

2.1. Vežimo sutartimi Vežėjas įsipareigoja pagal Užsakymo reikalavimus ir Bendrąsias sąlygas iš Siuntėjo paimti vežimui paruoštą Krovinį, pristatyti ir perduoti Krovinį Užsakovo nurodytam Gavėjui ir suteikti Užsakovo užsakytas Papildomas paslaugas, susijusias su Krovinio vežimu, o Užsakovas įsipareigoja už Krovinio vežimą ir Papildomas paslaugas atsiskaityti Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

2.2. Vežimo sutartis tarp Užsakovo ir Vežėjo laikoma sudaryta Vežėjui pagal Bendrąsias sąlygas pateikus Užsakymo patvirtinimą. Vežimo sutarties sudėtine dalimi yra Bendrosios sąlygos.

2.3. Tarpininkas, suteikdamas teisę Vežėjui ir Užsakovui naudotis Sistema, tarpininkauja tarp Užsakovo ir Vežėjo sudarant Vežimo sutartį, pateikiant informaciją apie Užsakymo vykdymą ir Užsakovui atsiskaitant už Užsakymo įvykdymą su Vežėju. Tarpininkas nevykdo Užsakymo, neatlieka Krovinio vežimo ir neatsako Užsakovui už Vežėjo pareigų netinkamą vykdymą (išskyrus šiose Bendrosiose sąlygose numatytus atvejus).

 

3. Užsakymo pateikimas ir priėmimas vykdymui

3.1. Užsakovas Užsakymą pateikia per Sistemą užpildant Tarpininko nustatytą formą ir pateikiant kitą reikalingą informaciją.

3.2. Užsakyme nurodomas Užsakovo pasirinktas Vežėjas, Krovinio duomenys (Krovinio rūšis, pavadinimas, įpakavimas, svoris, tūris, vienetai ar Krovinio kiekis kitokia išraiška), reikalavimai transporto priemonei, kuria būtų vykdomas Krovinio vežimas, Siuntėjo duomenys (vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas, telefono numeris), Siuntėjo atstovo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė ir telefono numeris), Krovinio perdavimo vežimui vieta, transporto priemonės pateikimo data ir laikas (Krovinio parengimo perdavimui data ir laikas), Gavėjo duomenys (vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas, telefono numeris), Gavėjo atstovo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė ir telefono numeris), Krovinio pristatymo (paskirties) vieta, Krovinio pristatymo terminas, Krovinio vežimo sąlygos (tvirtinimas, temperatūros palaikymas, specialios įrangos poreikis ir kt.), Krovinio vežimo kaina, užsakomos Papildomos paslaugos ir kita Krovinio vežimui reikšminga informacija.

3.3. Užsakovas privalo Užsakymą pateikti ne vėliau kaip likus 24 (Dvidešimt keturioms) valandoms iki pageidaujamos transporto priemonės pateikimo Krovinio vežimui dienos.

3.4. Tarpininkas neatsako už Užsakymo turinį ir prieš Sistemai Užsakymą persiunčiant Vežėjui Tarpininkas Užsakymo turinio netikrina. Užsakovo per Sistemą pateiktas Užsakymas Sistemos pagalba siunčiamas tiesiogiai Vežėjui, išskyrus šių Bendrųjų sąlygų 3.5 punkte nurodytus atvejus.

3.5. Jeigu Užsakovas, teikdamas Užsakymą, pasirenka ne mokėjimą avansu už Užsakymo įvykdymą, Užsakovo per Sistemą pateiktas Užsakymas Vežėjui pateikiamas ir apie tai Sistemos pagalba informuojamas Užsakovas Tarpininkui pasirinktomis priemonėmis įsitikinus Užsakovo mokumu ir pajėgumu atsiskaityti už Užsakymo įvykdymą. Užsakovui pasirinkus ne mokėjimą avansu už Užsakymo įvykdymą, siekiant užtikrinti Užsakovo piniginių prievolių įvykdymą Tarpininkas turi teisę Užsakovui pasiūlyti su Tarpininku sudaryti sutartį. Užsakovo mokumas turi būti patikrintas ne vėliau kaip per 1 (Vieną) valandą nuo Užsakymo pateikimo Sistemoje. Jeigu po Užsakovo mokumo patikrinimo kyla abejonių dėl Užsakovo mokumo ir pajėgumo atsiskaityti už Užsakymo įvykdymą, Užsakymas Vežėjui nesiunčiamas ir apie tai per Sistemą informuojamas Užsakovas.

3.6. Vežėjas ne vėliau kaip per 1 (Vieną) valandą nuo Užsakymo pateikimo Sistemos pagalba privalo pateikti patvirtinimą, kad priima Užsakymą. Patvirtinimą apie Užsakymo priėmimą Vežėjas pateikia per Sistemą (jeigu ši sistema neveikia ar jos veikimas yra sutrikęs, patvirtinimas apie Užsakymo priėmimą pateikiamas Tarpininkui elektroniniu paštu adresu info@cargobooking.lt ir Tarpininkas informuoja Užsakovą). Vežėjui pateikus patvirtinimą apie Užsakymo priėmimą, laikoma, kad Vežėjas atitinkamą Užsakymą priėmė vykdymui ir įsipareigoja šį Užsakymą įvykdyti pagal Bendrųjų sąlygų reikalavimus ir Užsakymo sąlygas. Esant Užsakovo pageidavimui, patvirtinime apie Užsakymo priėmimą Vežėjas nurodo transporto priemonės, pateikiamos Kroviniui pervežti, tipą ir valstybinį numerį.

3.7. Jeigu per 1 (Vieną) valandą nuo Užsakymo pateikimo per Sistemą Vežėjas nė vienu iš šių Bendrųjų sąlygų 3.6 punkte nurodytų būdų nepateikia patvirtinimo apie Užsakymo priėmimą, laikoma, kad Vežėjas atsisako įvykdyti atitinkamą Užsakymą. Tarpininkas, gavęs Užsakovo pranešimą apie Vežėjo atsisakymą vykdyti Užsakymą, bendradarbiauja su Užsakovu ieškant alternatyvių Užsakymo įvykdymo variantų.

3.8. Užsakovas, pranešęs Vežėjui per Sistemą ir Tarpininkui elektroniniu paštu [email protected], be jokių netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo turi teisę atšaukti Užsakymo vykdymą, jeigu pranešimo apie Užsakymo vykdymo atšaukimą pateikimo metu iki Užsakyme nurodyto transporto priemonės pateikimo Krovinio pakrovimui laiko liko ne mažiau kaip 24 (Dvidešimt keturios) valandos. Užsakymas laikomas atšauktu, kai Užsakovas gauna Vežėjo per Sistemą arba Tarpininko elektroniniu paštu pateiktą patvirtinimą apie Užsakymo atšaukimą. Užsakymo vykdymą atšaukus vėliau nei nurodyta šiame punkte, Vežėjas turi teisę iš Užsakovo reikalauti atlyginti pagrįstus ir protingus nuostolius.

3.9. Šių Bendrųjų sąlygų 3.6-3.8 punktuose nurodyti veiksmai turi būti atlikti per atitinkamuose punktuose nurodytus terminus, jeigu Užsakovas Užsakymą pateikė arba kitus veiksmus atlikus darbo dieną iki 17.00 valandos. Užsakymą pateikus ne darbo dieną ar darbo dieną po 17.00 valandos, Bendrųjų sąlygų 3.6-3.8 punktuose nurodyti terminai skaičiuojami nuo pirmos darbo dienos po Užsakymo pateikimo dienos 8.00 valandos.

3.10. Užsakovas, informacijos, susijusios su Užsakymu, negavęs per Bendrųjų sąlygų 3.6-3.9 punktuose nurodytus terminus, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Tarpininką elektroniniu paštu [email protected] ir interneto svetainėje www.cargobooking.lt nurodytu telefonu. Tarpininkas privalo nedelsdamas imtis priemonių išsiaiškinti atsiradusių nesklandumų priežastis ir surinktą informaciją pateikti Užsakovui.

3.11. Bet kokie Užsakymo teksto taisymai, nepatvirtinti Vežėjo ir Užsakovo, negalioja. Tuo atveju, jei Vežėjas pakeitė ar papildė Užsakymo sąlygas, tačiau Užsakovas pakeitimų nepatvirtino, o Vežėjas pateikė transporto priemonę Krovinio pakrovimui, laikoma, kad Užsakymas turi būti įvykdytas laikantis Užsakovo pateikto Užsakymo pradinių sąlygų ir Vežėjo atlikti Užsakymo pakeitimai (papildymai) neturi jokios reikšmės atitinkamo Užsakymo vykdymui.

3.12. Užsakovas užtikrina, kad Užsakyme ar kitu būdu pateikta informacija, susijusi su Kroviniu, bus išsami ir teisinga. Tarpininkas ar Vežėjas neprivalo tikrinti Užsakovo pateiktos informacijos teisingumo. Užsakovas prisiima visą atsakomybę, susijusią su Užsakovo pareigos pateikti išsamią ir teisingą informaciją, netinkamu įvykdymu. Esant Užsakovo pateiktos informacijos neatitikimui tikrovei ar nepakankamumui, Vežėjas, per Tarpininką informavęs Užsakovą, gali sustabdyti Užsakymo vykdymą ir turi bendradarbiauti su Užsakovu ir Tarpininku ieškant sprendimų variantų susidariusioje situacijoje.

 

4. Krovinio pakavimas ir žymėjimas

4.1. Užsakovas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šių Bendrųjų sąlygų nustatytų ir kitų įprastinių reikalavimų Krovinio parengimui gabenti. Krovinys būtų paruoštas taip, kad kraunant, vežant ir iškraunant nekeltų pavojaus Vežėjui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esančiam turtui, aplinkai ir kad nebūtų galima prieiti prie Krovinio turinio nepažeidžiant įpakavimo.

4.2. Krovinio įpakavimas turi būti toks, kad įpakavime esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant, vartant į visas puses, kratant, esant temperatūros svyravimams. Daiktai, kuriems gabenant reikalingas temperatūrinis režimas, turi būti perduodami pristatymui tik termoizoliaciniuose konteineriuose.

4.3. Pakuotės, kurių svoris viršija 70,00 kg, turi būti supakuotos ant paletės arba kitu būdu, kad krovimo darbams būtų įmanoma naudoti įprastą mechanizuotą krovimo techniką (elektrokrautuvą ar pan.).

4.4. Nesupakuotas ar netinkamai supakuotas Krovinys, kurio gabenimo Užsakovas iš anksto nesuderino su Vežėju, traktuojamas kaip Draudžiami siųsti daiktai.

4.5. Esant netinkamam Krovinio įpakavimui, Vežėjas neatsako už saugų Krovinio transportavimą, nekompensuoja Užsakovui dėl Krovinio sugadinimo, praradimo ar trūkumo patirtų nuostolių, sąlygotų netinkamo Krovinio įpakavimo, ir turi teisę pareikšti Užsakovui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims netinkamo Krovinio įpakavimo padarytos žalos.

4.6. Krovinys gali būti nepaimtas, jeigu nustatoma, kad Krovinys buvo netinkamai paruoštas (supakuotas) ar neatitinka kitų Bendrųjų sąlygų nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovo už Užsakymo vykdymą sumokėta suma Užsakovui yra grąžinama dalinai, o jeigu Užsakovas avansu už Krovinio vežimą nėra sumokėjęs – jis privalo sumokėti Užsakymo vykdymo kainą ar šių sąlygų 9.5 punkte numatytas baudas.

4.7. Kiekvienas atskiras Krovinio vienetas (Pakuotė ar kt.) privalo būti tinkamai pažymėtas užklijuojant Sistemos sugeneruotus arba Tarpininko Užsakovui elektroniniu paštu atsiųstus lipdukus su brūkšniniu kodu. Lipdukas su brūkšniniu kodu turi būti tvirtinamas ant Krovinio vieneto šoninės palečių plokštumos gerai matomoje vietoje (kai gabenamos nepaletizuotos Pakuotės – ant Pakuočių šono).

4.8. Papildomi Užsakovui (Siuntėjui) privalomi Krovinio įpakavimo ir žymėjimo reikalavimai pateikiami interneto svetainėje www.cargobooking.lt

 

5. Krovinių priėmimas vežimui

5.1. Užsakovas turi užtikrinti, kad Krovinys iki perdavimo Vežėjui būtų tinkamai paruoštas, supakuotas ir paženklintas ir kad kartu su kroviniu Vežėjui būtų pateikti visi Krovinį lydintys dokumentai. Užsakovas turi užtikrinti, kad kartu su Kroviniu Vežėjui būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Krovinys yra siunčiamas už Europos Sąjungos ribų.

5.2. Vežėjas privalo pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui į Užsakovo nurodytą vietą Užsakyme nustatytu laiku (dieną ir valandą). Jeigu konkretus Užsakyme transporto priemonės pateikimo Krovinio pakrovimui laikas nenurodomas, transporto priemonė pateikiama darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 17.00 val. Pateikta transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga, švari, sandari, neskleidžianti pašalinių kvapų, aprūpinta krovinių tvirtinimo ir ADR (jei reikalinga) įranga, atitinkanti Užsakyme nurodytus reikalavimus, tinkanti Kroviniui pervežti ir išsaugoti vežimo metu. Transporto priemonės, neatitinkančios šiame punkte nurodytų reikalavimų, pateikimas prilyginamas transporto priemonės nepateikimui.

5.3. Krovinys turi būti pakrautas (perduotas Vežėjui) ne vėliau kaip per 2 (Dvi) valandas nuo transporto priemonės pateikimo, nebent Užsakyme nurodytas kitoks Krovinio pakrovimo terminas ir atskirai suderintas su Tarpininku. Laiku nepakrovus Krovinio, Užsakovas už kiekvieną prastovos valandą moka Tarpininkui Bendrųjų sąlygų 9.5 punkte nurodytas netesybas, jei prastovos faktas patvirtintas Siuntėjo įrašais Vežimo dokumente arba atskiru dokumentu. Šiame punkte nurodytas Krovinio pakrovimo terminas ir už jo nevykdymą numatytos netesybos netaikomos, jeigu Vežėjas nesilaikė Užsakyme nurodyto termino pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui.

5.4. Vežėjas turi užtikrinti, kad vairuotojas, vairuojantis transporto priemonę, turėtų visus reikalingus kelionėje dokumentus ir priemones, įskaitant, bet neapsiribojant Vežėjo CMR draudimo poliso kopiją, transporto priemonės valdytojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą (įskaitant žalią kortą), Vežimo dokumentų blankus, Europos bendrijos leidimo verstis tarptautinių pervežimų keliais veikla kopiją, visas reikiamas licencijas, kelionės leidimus, vairuotojo profesinę kompetenciją patvirtinančius dokumentus, kelių mokesčio apmokėjimui reikalingą įrangą, diržus ir kitas Užsakyme nurodytas Krovinio tvirtinimo priemones.

5.5. Transporto priemonės, pateiktos Krovinio pakrovimui, vairuotojas turi dalyvauti Krovinio pakrovime ir tikrinti priimamo gabenti Krovinio kiekį, ženklinimą ir numeraciją pagal Vežimo dokumentą ir Krovinį lydinčių dokumentų duomenis, patikrinti Krovinio įpakavimo išorinę būklę. Jei vairuotojui neleidžiama dalyvauti Krovinio pakrovimo metu arba dėl kitų priežasčių nėra galimybės patikrinti kraunamo Krovinio atitikimo Vežimo dokumente nurodytiems duomenims, Vežėjas privalo padaryti atitinkamas atžymas visuose Vežimo dokumento egzemplioriuose (įskaitant liekantįjį pas Siuntėją) ir apie tai informuoti Tarpininką.

5.6. Vežėjas, nustatęs, kad Užsakyme buvo neteisingai nurodytas Krovinio svoris, matmenys ar buvo pateikti kiti neteisingi duomenys, turintys reikšmės Krovinio vežimo kainai, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Tarpininką.

5.7. Transporto priemonės, pateiktos Krovinio pakrovimui, vairuotojas, pastebėjęs, kad Krovinio kiekis, ženklinimas ar vietų numeracija neatitinka Vežimo dokumente nurodytų duomenų, pastebėjęs Krovinio įpakavimo pažeidimus, trūkumą, perteklių, padaryti atitinkamas atžymas visuose Vežimo dokumento egzemplioriuose (įskaitant liekantįjį pas Siuntėją) ir pranešti apie tai Tarpininkui. Vežėjas turi teisę nepriimti pervežimui apgadinto Krovinio, Krovinio pažeistame ar netinkamame įpakavime, nepažymėto ar netinkamai pažymėto Krovinio, Krovinio, kurio kiekis, ženklinimas ar numeracija neatitinka Užsakyme (Vežimo dokumente) nurodytų duomenų, Krovinio, kurioje yra Draudžiamų siųsti daiktų.

5.8. Transporto priemonės, pateiktos Krovinio pakrovimui, vairuotojas privalo tikrinti, ar Siuntėjas pakrovė Krovinį taip, kad būtų galima užtikrinti saugų transportavimą ir išvengti leistinų apkrovų viršijimo, ir turi pakrautą Krovinį tinkamai sutvirtinti diržais ir kitomis reikalingomis tvirtinimo priemonėmis.

5.9. Užsakovas turi užtikrinti, kad Siuntėjas vykdytų protingus ir pagrįstus Vežėjo reikalavimus dėl Krovinio pakrovimo, išdėstymo transporto priemonėje ir tvirtinimo. Jeigu Siuntėjas atsisako vykdyti tokius Vežėjo reikalavimus, Vežėjas privalo apie tai nedelsiant ir neišvykstant iš Krovinio pakrovimo vietos informuoti Tarpininką ir gauti jo nurodymus.

5.10. Vežėjas turi teisę reikalauti, kad Siuntėjas atidarytų Krovinio, išvežamo už Lietuvos Respublikos ribų, įpakavimą ir Vežėjas galėtų patikrinti Krovinio turinį. Vežėjui patikrinus Krovinio turinį, Krovinio įpakavimas sutvarkomas Krovinio paėmimo vietoje.

5.11. Krovinys vežimui perduodamas pagal Siuntėjo užpildytą Vežimo dokumentą, kurį pasirašo Siuntėjas ir Vežėjas. Siuntėjas (jo atstovas), pasirašydamas Vežimo dokumente, turi nurodyti savo vardą, pavardę ir pareigas (jeigu Siuntėjas yra juridinis asmuo). Siuntėjas privalo naudoti Sistemos sugeneruotus Vežimo dokumentus, kurie yra žymimi specialiais numeriais. Jeigu dėl susidariusių aplinkybių Siuntėjas negali naudoti Sistemos sugeneruotų Vežimo dokumentų, jis gali naudoti kitą Vežimo dokumento formą, tačiau Vežimo dokumente turi būti nurodytas Sistemos sugeneruotas numeris. Vykdant Užsakymą, surašomi 5 (Penki) Vežimo dokumento egzemplioriai, kurių po 1 (Vieną) tenka Siuntėjui, Gavėjui, Tarpininkui, Vežėjui ir Užsakovui.

5.12. Krovinys laikomas perduotu ir priimtu pervežimui, kai Vežėjas priima Krovinį ir pasirašo Vežimo dokumente.

5.13. Jeigu Krovinys Užsakyme nustatytu laiku nepaimamas, Užsakovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Tarpininką elektroniniu paštu [email protected] ir interneto svetainėje www.cargobooking.lt nurodytu telefonu.

 

 

 

 

6. Krovinio vežimas

6.1. Vežėjas, pasirinkdamas transporto priemonę Krovinio vežimui, transporto priemonių skaičių, Krovinio vežimo maršrutą ir atlikdamas kitus veiksmus, susijusius su Krovinio vežimu, privalo tinkamai įvertinti galimą Krovinio praradimo, sugadinimo, trūkumo ar vėlavimo Krovinį pristatyti riziką, veikti išimtinai vadovaujantis Užsakovo interesais ir imtis visų priemonių, užtikrinančių Krovinio apsaugą nuo praradimo, sugadinimo ar trūkumo ir garantuojančių tinkamą Vežėjo pareigų pagal Vežimo sutartį įvykdymą.

6.2. Vežėjas turi sekti transporto priemonės, siunčiamos paimti Krovinį ar vežančios Krovinį, judėjimo maršrutą ir Sistemoje nurodyti tikslią ir tikrovę atitinkančią informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą. Vežėjas, gavęs Tarpininko paklausimą dėl transporto priemonės buvimo vietos, vėlavimo pateikti transporto priemonę pakrovimui ar pristatyti Krovinį priežasčių, turi pateikti tikslią ir tikrovę atitinkančią informaciją per 1 (Vieną) valandą nuo atitinkamo paklausimo gavimo. Vežėjas privalo Sistemoje pagal Tarpininko nustatytus reikalavimus žymėti Krovinio transportavimo būseną ir nurodyti kitą informaciją, susijusią su Užsakymo vykdymu.

6.3. Tarpininkas neseka situacijos, susijusios su Užsakymo vykdymu, ir Užsakovo apie situacijos pokyčius atskirai neinformuoja. Užsakovas, situaciją, susijusią su Užsakymo vykdymu, gali sekti Sistemoje. Užsakovas, turėdamas klausimų ar pastabų dėl Užsakymo vykdymo, turi kreiptis į Tarpininką elektroniniu paštu [email protected] ar interneto svetainėje www.cargobooking.lt nurodytu telefonu. Užsakovas, norėdamas gauti informaciją telefonu, privalo žinoti Užsakymo numerį.

6.4. Vežėjas privalo užtikrinti, kad transporto priemonės, gabenančios Krovinį, vairuotojas kelionės metu turėtų užsienyje veikiančius mobiliuosius telefonus, pakankamai lėšų, reikalingų degalams įsigyti, stovėjimo aikštelėms ir kitoms išlaidoms apmokėti.

6.5. Vežėjas užtikrina, kad Krovinio vežimo metu transporto priemonė su Kroviniu  ir Krovinį  lydintys dokumentai nebus palikti be priežiūros. Transporto priemonės vairuotojo poilsio metu turi būti sustojama tik tokiose aikštelėse, kurios vagystės atveju būtų užtikrintas Vežėjo CMR draudimo apsaugos galiojimas, įvykiai pripažįstami draudžiamaisiais ir mokamos nesumažintos draudimo išmokos.

6.6. Vežėjas apie nenumatytas aplinkybes, trukdančias vykdyti Krovinio pakrovimą, vežimą ar iškrovimą, privalo nedelsdamas informuoti Tarpininką. Tarpininkas, gavęs Vežėjo pranešimą apie nenumatytas aplinkybes, trukdančias vykdyti Krovinio pakrovimą, vežimą ar iškrovimą, turi apie šias aplinkybes informuoti Užsakovą. Tarpininkas ir Užsakovas turi bendradarbiauti su Vežėju šalinant atitinkamas kliūtis. Užsakovo instrukcijos Vežėjui teikiamos per Tarpininką.

6.7. Jeigu krovinio pervežimui Užsakymu užsakoma visa Vežėjo transporto priemonė, nepriklausomai nuo to, kad joje lieka laisvos vietos, Vežėjui be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, gauto per Tarpininką, draudžiama kartu gabenti kitus krovinius.

6.8. Užsakovas privalo per Tarpininką nedelsdamas informuoti Vežėją apie Krovinio pristatymo vietos pakeitimą ar kitų Užsakymo sąlygų pakeitimą ir apmokėti su tuo susijusias Papildomas išlaidas. Vežėjas privalo vykdyti pagrįstus ir teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Užsakymo ir jo vykdymui sudarytos Vežimo sutarties vykdymu.

6.9. Vežėjas ir Užsakovas įsipareigoja tretiesiems asmenims neteikti jokios informacijos, susijusios su Užsakymo ir jo vykdymui sudarytos Vežimo sutarties vykdymu, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus arba atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas būtinas siekiant tinkamai įvykdyti Užsakymą.

6.10. Tais atvejais, kai Užsakymo neįmanoma pristatyti be Papildomų išlaidų, Vežėjas turi teisę sustabdyti Užsakymo vykdymą ir apie būtinas Papildomas išlaidas Vežėjas per Tarpininką informuoja Užsakovą. Užsakovui atsisakius atlyginti Papildomas išlaidas, Užsakymo vykdymas nutraukiamas ir Krovinys grąžinamas Siuntėjui, o Užsakovas turi sumokėti išlaidas, susijusias su Užsakymo vykdymu ir Krovinio grąžinimu Siuntėjui.

6.11. Vežėjas, pagal Užsakymą vežantis Krovinį, turi būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę CMR draudimu taip, kad draudimo sumos būtų pakankamos padengti nuostolius, galinčius atsirasti Krovinio vežimo metu. Vežėjas turi laiku mokėti draudimo įmokas ir užtikrinti, kad CMR draudimo sutarties galiojimas nenutrūktų Krovinio vežimo metu, laikytis draudimo sutartyje numatytų sąlygų. Vežėjas, gavęs Užsakymą akcizinių prekių (alkoholis, tabako gaminiai ir kt.) pervežimui, privalo per Bendrųjų sąlygų 3.6 punkte nustatytą terminą įvertinti, ar jo CMR draudimo sumos yra pakankamos tam, jog būtų pilnai padengti muitai ir mokesčiai, mokėtini visiško krovinio praradimo atveju. Nustačius, kad draudimo sumos, nėra pakankamos, Vežėjas privalo atsisakyti priimti vykdymui atitinkamą Užsakymą. Tarpininkui pareikalavus, Vežėjas turi pateikti CMR draudimo liudijimo (poliso) kopiją ir draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

6.12. Vežėjas garantuoja, kad pagal Užsakymą Krovinį gabenanti transporto priemonė nebus naudojama neteisėtam krovinių ar žmonių gabenimui. Vežėjui draudžiama bet kokiu pagrindu sulaikyti gabenamą Krovinį, nesant Bendrosiose sąlygose nurodytų pagrindų vienašališkai sustabdyti ar nutraukti Krovinio gabenimą, iškrauti Krovinį kitoje vietoje nei nurodyta Užsakyme ar atskirame Užsakovo nurodyme, pateiktame per Tarpininką.

 

7. Krovinio perdavimas

7.1. Vežėjas privalo pristatyti Krovinį Gavėjui Užsakyme nurodytu laiku. Jei Užsakyme nenurodytas Krovinio pristatymo terminas, Vežėjas turi užtikrinti, kad Krovinys bus nuvežtas Gavėjui per tam reikalingą ir įprastą tokio pobūdžio vežimuose terminą. Krovinys pristatomas tik darbo dienomis. Krovinys ne darbo dieną pristatomas Užsakovui kaip Papildomą paslaugą pasirinkus pristatymą ne darbo dieną. Užsakovui užsakius garantuoto pristatymo paslaugą, Krovinys bus pristatytas Užsakyme nurodytą dieną.

7.2. Užsakovas užtikrina, kad Krovinio iškrovimas iš Vežėjo pateiktos transporto priemonės bus atliktas Gavėjo jėgomis ir sąskaita. Krovinį, kurį sudaro Pakuotė, sverianti mažiau nei 30kg arba kurį sudaro 2 (Dvi) ir daugiau atskirų Pakuočių, kurių kiekviena sveria mažiau nei 30kg, iš transporto priemonės iškrauna atitinkamos transporto priemonės vairuotojas.

7.3. Transporto priemonės, kuria buvo pristatytas Krovinys, vairuotojas turi dalyvauti Krovinio iškrovimo metu ir tikrinti iškraunamo Krovinio kiekį, Krovinio įpakavimo išorinę būklę. Paaiškėjus bet kokiems faktams, susijusiems su galimu Krovinio ar jo įpakavimo apgadinimu ar trūkumu, Vežėjas ir Gavėjas privalo šiuos faktus pažymėti visuose Vežimo dokumento egzemplioriuose ir Vežėjas apie tai turi informuoti Tarpininką.

7.4. Krovinį Gavėjas turi priimti per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonės užlaikymo. Užsakovas turi užtikrinti, kad Krovinys būtų iškrautas per 2 (Dvi) valandas nuo transporto priemonės atvykimo į Krovinio iškrovimo vietą momento, išskyrus atvejus, kai Užsakyme nurodytas kitoks terminas ir patvirtintas Tarpininko sistemoje ar elektroniniu paštu. Laiku neiškrovus Krovinio, Užsakovas už kiekvieną prastovos valandą moka Vežėjui Bendrųjų sąlygų 9.5 punkte nurodytas netesybas, jei prastovos faktas patvirtintas Gavėjo įrašais Vežimo dokumente arba atskiru dokumentu. Šiame punkte nurodytas terminas ir už jo nesilaikymą numatytos netesybos netaikomos, jeigu Vežėjas nesilaikė Krovinio pristatymo termino, buvo pristatytas apgadintas Krovinys ar nustatytas Krovinio trūkumas, prarasti visi ar dalis Krovinį lydinčių dokumentų ar nustatyti kiti netinkamo Sutarties vykdymo atvejai.

7.5. Vežėjas Užsakyme ar kitoje Užsakovo nurodytoje vietoje pagal Vežimo dokumentą, pasirašytą Vežėjo atstovo ir Gavėjo (jo atstovo), Krovinį perduoda Gavėjui. Transporto priemonės, pristačiusios Krovinį, vairuotojas turi įsitikinti, kad asmuo, priimantis Krovinį, turi teisę priimti Krovinį. Gavėjas (jo atstovas), priimantis Krovinį, Vežimo dokumente privalo įskaitomai įrašyti savo vardą, pavardę, pareigas (jeigu Gavėjas yra juridinis asmuo) pristatymo laiką, uždėti antspaudą (jeigu tokį turi) ir pasirašyti (elektroniniame Krovinio pristatymo patvirtinime Gavėjo (jo atstovo) duomenis įveda Vežėjas, o Krovinį priimantis asmuo pasirašo).

7.6. Krovinys laikomas pristatytu ir perduotu Gavėjui, kai Gavėjas (jo atstovas) priima Krovinį iš Vežėjo ir pasirašo Vežimo dokumente (elektroniniame Krovinio pristatymo patvirtinime).

7.7. Krovinio priėmimo metu Gavėjui ir Vežėjui Vežimo dokumente nepažymėjus pastabų dėl Krovinio trūkumų, sugadinimų ar pažeidimų, laikoma, jog Vežėjas Krovinį pristatė be trūkumų, sugadinimų ar pažeidimų. Vežėjas turi teisę nepriimti Užsakovo pretenzijų dėl Krovinio trūkumų, sugadinimų ar pažeidimų, jeigu Krovinio trūkumai, sugadinimai ar pažeidimai nebuvo nurodyti Vežimo dokumente.

7.8. Gavėjui atsisakius priimti Krovinį arba nurodytu adresu neradus Gavėjo, Krovinys pristatomas į Vežėjo terminalą ar kitą saugojimo vietą ir Vežėjas apie tai informuoja Tarpininką, kuris praneša Užsakovui. Vykdant Užsakovo pavedimą už papildomą mokestį neperduotas Krovinys Gavėjui pristatomas pakartotinai (Krovinys vežamas kitam Užsakovo nurodytam Gavėjui). Jeigu ne dėl Vežėjo kaltės Krovinio Gavėjui nepavyksta perduoti pakartotinio pristatymo metu (Krovinio nepriima kitas Užsakovo nurodytas Gavėjas), Krovinys gali būti grąžintas Siuntėjui be atskiro suderinimo. Pagal šį punktą Krovinį grąžinus Siuntėjui, Užsakovas privalo sumokėti Krovinio gabenimo Gavėjui kainą ir atlyginti tokio Krovinio grąžinimo Siuntėjui išlaidas.

7.9. Krovinys, kurio neįmanoma pristatyti Gavėjui ir grąžinti Siuntėjui, saugomas ir (ar) sunaikinamas Užsakovo sąskaita.

7.10. Vežėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (Keturiolika) kalendorinių dienų nuo Krovinio perdavimo Gavėjui patalpinti skenuotą Siuntėjo, Vežėjo ir Gavėjo pasirašytą Vežimo dokumentą į Sistemą arba, jeigu to neįmanoma padaryti, atsiųsti nurodytu Tarpininko elektroniniu paštu.

 

 

 

 

 

 

8. Atsiskaitymo tvarka

8.1. Už Užsakymo vykdymą mokėtinas pinigų sumas Užsakovas sumoka Tarpininkui, kuris atsiskaito su Vežėju. Tarpininko atsiskaitymo su Vežėju tvarka ir terminai nustatomi Vežėjo ir Tarpininko sudaryta sutartimi.

8.2. Užsakovo mokėtina Krovinio vežimo ir Papildomų paslaugų kaina nurodoma Užsakyme, kuriuo užsakomas atitinkamo Krovinio vežimas.

8.3. Krovinio vežimo ir Papildomų paslaugų kainą Užsakovas Tarpininkui sumoka Užsakymo pateikimo metu (išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas pasirenka ne avansinį Krovinio vežimo ir Papildomų paslaugų kainos mokėjimą). Užsakovui pasirinkus ne avansinį Krovinio vežimo ir Papildomų paslaugų kainos mokėjimą, Tarpininkas ir Užsakovas sudaro sutartį, kurioje nustatomi Užsakovo piniginių prievolių vykdymo terminai. Tarpininko išrašo ir Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą (PVM sąskaitas – faktūras) Krovinio (Siuntos) vežimo kainos ir papildomų išlaidų mokėjimui.

8.4. Be Krovinio vežimo ir Papildomų paslaugų kainos, nurodytos Užsakyme, Užsakovas turi apmokėti Papildomas išlaidas:

8.4.1. jeigu Krovinio svoris, dydis, išmatavimai ir (ar) vienetų skaičius neatitinka Užsakyme nurodytų Krovinio svorio, dydžio, išmatavimų ir (ar) vienetų skaičiaus, taikomas papildomas mokestis, apskaičiuojamas pagal faktinį Krovinio svorį, dydį, išmatavimus ir (ar) vienetų skaičių;

8.4.2. jeigu Krovinys paimamas iš Nutolusios vietovės (pristatomas į Nutolusią vietovę), Užsakovas privalo padengti atitinkamas papildomas sąnaudas;

8.4.3. jeigu Gavėjas ne dėl Vežėjo kaltės atsisako priimti Krovinį ar dėl kitų nuo Vežėjo nepriklausančių priežasčių Krovinio nepavyksta perduoti pristatyto Krovinio Gavėjui ir jį reikia grąžinti Siuntėjui, Užsakovas privalo padengti Krovinio grąžinimo Siuntėjui išlaidas;

8.4.4. jeigu išlaidų, susijusių su muitinės procedūromis (įskaitant ir mokesčius) nesumoka Siuntėjas ar Gavėjas;

8.4.5. jeigu Krovinio vežimo metu Užsakovas (Siuntėjas) nusprendžia pakeisti Krovinio pristatymo vietą ar Gavėją, Užsakovui tenka pareiga atlyginti tokių pakeitimų sąlygotas sąnaudas;

8.4.6. jeigu Užsakovo prašymu PVM sąskaita – faktūra už Užsakymo vykdymą išrašoma kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, taikomas papildomas 15,00 EUR (Penkiolikos eurų, 00 centų) dydžio mokestis;

8.4.7. išlaidas, kurių nebuvo galima numatyti Užsakymo priėmimo vykdymui metu, kurios atsiranda Užsakymo vykdymo metu ir kurios būtinos Užsakymo įvykdymui.

8.5. Papildomų išlaidų apmokėjimui Tarpininkas išrašo ir Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą. Šiame punkte nurodytą PVM sąskaitą – faktūrą Užsakovas privalo apmokėti ne vėliau kaip per 14 (Keturiolika) dienų nuo atitinkamos PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos (jeigu Tarpininko ir Užsakovo sudarytoje sutartyje nenustatytas kitoks Papildomų išlaidų sumokėjimo terminas).

 

9. Atsakomybė

9.1. Užsakovas privalo atlyginti Vežėjui ir (ar) Tarpininkui nuostolius, patirtus dėl neteisingos ar nepakankamos informacijos, susijusios su Užsakymu ir jo vykdymu, pateikimo, dėl reikalavimų Krovinio parengimui vežti, įpakavimui ir ženklinimui nesilaikymo, dėl draudimo siųsti Draudžiamus siųsti daiktus nesilaikymo ir dėl kitų Užsakovo prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

9.2. Vežėjas, priėmęs Krovinį, Užsakovui atsako už Krovinio praradimą, trūkumą ar sugadinimą, padarytą laikotarpiu nuo Krovinio priėmimo iki perdavimo Gavėjui arba dėl šiuo laikotarpiu atsiradusių priežasčių. Vežėjo atsakomybės už Krovinio praradimą, trūkumą ar sugadinimą ribas ir atleidimo nuo atsakomybės pagrindus nustato taikytini teisės aktai.

9.3. Vežėjas, pavėlavęs pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui, privalo Užsakovui už kiekvieną darbo dieną, kurią vėluojama pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui, mokėti 100,00 EUR (Šimtą eurų, 00 centų) dydžio baudą, bet ne daugiau nei 20% (Dvidešimt procentų) nuo pateiktos užsakymo frakto vertės. Jeigu Vežėjas transporto priemonę Krovinio pakrovimui vėluoja pateikti daugiau kaip 2 (Dvi) dienas, laikoma, kad Vežėjas atsisako pateikti transporto priemonę ir privalo Tarpininkui ar Užsakovui sumokėti 100,00 EUR (Šimtą eurų, 00 centų) dydžio baudą, o Užsakovas įgyja teisę Užsakymo vykdymą pavesti tretiesiems asmenims. Jeigu Krovinio vežimui pateikiama Bendrųjų sąlygų neatitinkanti transporto priemonė ir dėl to Užsakymo nustatytu laiku Vežėjas nepriima viso ar dalies Krovinio vežimui, taikomos šios punkto nuostatos, nustatančios baudas už vėlavimą pateikti transporto priemonę.

9.4. Vežėjas, pavėlavęs pristatyti Krovinį ir jį perduoti Gavėjui, privalo Užsakovui už kiekvieną darbo dieną, kurią vėluojama pristatyti Krovinį ir jį perduoti Gavėjui, mokėti 100,00 EUR (Šimtą eurų, 00 centų) dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo dėl pavėluoto Krovinio pristatymo patirtus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte nurodyta bauda.

9.5. Jeigu Siuntėjas vėluoja pateikti vežimui Krovinį, vėluoja atlikti Krovinio pakrovimo į pateiktą transporto priemonę darbus ar Gavėjas vėluoja iškrauti krovinį, Užsakovas už kiekvieną valandą, kurią vėluojama įvykdyti bet kurį iš aukščiau šiame punkte nurodytų įsipareigojimų, Vežėjui moka 50,00 EUR (Penkiasdešimt eurų, 00 centų) dydžio baudą. Užsakovas už kiekvieną darbo dieną, kurią vėluojama įvykdyti bet kurį iš aukščiau šiame punkte nurodytų įsipareigojimų, Vežėjui moka 100,00 EUR (Šimtą eurų, 00 centų) dydžio baudą, bet ne daugiau nei 20% (Dvidešimt procentų) nuo pateiktos užsakymo frakto vertės.

9.6. Vežėjas, pakeitęs patvirtinime apie Užsakymo priėmimą nurodytus transporto priemonės duomenis arba krovinio pakrovimui pateikęs ne patvirtinime apie Užsakymo gavimą nurodytą transporto priemonę, privalo Užsakovui atlyginti dėl tokių Vežėjo veiksmų patirtus nuostolius.

9.7. Vežėjas neatsako ir neprivalo Užsakovui atlyginti nuostolių, patirtų dėl prarastų, sugadintų ar trūkstamų Draudžiamų siųsti daiktų, dėl sugadintų Nekompensuojamų daiktų, dėl to, kad valstybės institucijos nesant Vežėjo kaltės konfiskavo Krovinį, dėl to, kad Krovinio neįmanoma pristatyti dėl Gavėjo kaltės, dėl Krovinio praradimo, sugadinimo ar trūkumo, sąlygoto Užsakovo (Siuntėjo) netinkamo prievolių vykdymo, dėl žalingo temperatūros poveikio Kroviniui, kai Užsakovas nebuvo nurodęs laikytis tam tikrų temperatūrinių režimų gabenant Krovinį, dėl prarastų duomenų, buvusių siunčiamose magnetinėse (elektroninėse) laikmenose, ir kitais taikytinų teisės aktų nurodytais atvejais.

9.8. Už Užsakymo neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, Krovinio praradimą, trūkumą ar sugadinimą ir kitus Vežimo sutarties pažeidimus Užsakovui atsako Vežėjas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl Užsakymo neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, Krovinio praradimo, trūkumo ar sugadinimo ir kitų Vežimo sutarties pažeidimų yra kaltas Tarpininkas.

9.9. Tarpininkas už Užsakovui ir (ar) Vežėjui padarytus tiesioginius nuostolius atsako, jeigu tokie nuostoliai atsirado dėl Tarpininko kaltės. Tarpininkas neatsako už Užsakovo ir (ar) Vežėjo patirtus netiesioginius nuostolius.

 

10. Draudžiami siųsti daiktai ir Nekompensuojami daiktai

10.1. Draudžiama kaip Krovinį ar Krovinio dalį siųsti Draudžiamus siųsti daiktus. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.cargobooking.lt

10.2. Už Krovinio turinį atsako Užsakovas. Užsakovas, pateikdamas Užsakymą, kartu patvirtina, kad Krovinyje nebus Draudžiamų siųsti daiktų. Tarpininkas ir Vežėjas neprisiima atsakomybės už Siuntėjo Vežėjui perduotus Draudžiamus siųsti daiktus.

10.3. Vežėjas, per Tarpininką iš anksto įspėjęs Užsakovą, turi teisę sustabdyti Krovinio gabenimą ir patikrinti Krovinio turinį, jeigu kyla pagrįstų įtarimų, kad Vežėjui perduotame Krovinyje yra Draudžiamų siųsti daiktų ir (ar) Krovinys gali kelti pavojų žmonių saugumui ir (ar) sveikatai, padaryti žalą Vežėjui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims. Vežėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus veiksmus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, įskaitant kompetentingų valstybės institucijų informavimą.

10.4. Vežėjui per Tarpininką pareikalavus, Užsakovas turi savo sąskaita užtikrinti Krovinio, kuriame yra Draudžiamų siųsti daiktų, pasiėmimą per 7 (Septynias) dienas nuo Vežėjo reikalavimo pateikimo. Tokio Krovinio neatsiėmus, Vežėjas turi teisę Užsakovo sąskaita sunaikinti Krovinį.

10.5. Užsakovas privalo atlyginti Vežėjui ir Tarpininkui dėl Draudžiamų siųsti daiktų vežimo turėtas išlaidas ir patirtus nuostolius.

10.6. Vežėjas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Lietuvos Respublikos (užsienio valstybės) teisėsaugos ar muitinės institucijoms jų reikalavimu sulaikomą ar konfiskuojamą Krovinį. Už sulaikyto ir konfiskuoto Krovinio turinį atsako Užsakovas.

10.7. Kaip Krovinį ar jo dalį siunčiant Nekompensuojamus daiktus, Užsakovui tenka Nekompensuojamų daiktų sugadinimo ir su sugadinimu susijusių nuostolių atsiradimo rizika.

10.8. Vežėjas, per Tarpininką iš anksto įspėjęs Užsakovą, turi teisę sustabdyti Krovinio gabenimą ir patikrinti Krovinio turinį, jeigu kyla pagrįstų įtarimų, kad Vežėjui perduotame Krovinyje (Siuntoje) yra Nekompensuojamų daiktų ir šie daiktai gali kelti pavojų žmonių saugumui ir (ar) sveikatai, padaryti žalos Vežėjui, aplinkai ar tretiesiems asmenims.

10.9. Vežėjas, gabendamas Krovinį, preziumuoja, kad Krovinyje nėra Nekompensuojamų daiktų ir nesiima papildomų priemonių (kitų nei įprasta priemonių), kad Krovinys nebūtų apgadintas.

10.10. Tais atvejais, kai Krovinio, kuriame yra Nekompensuojamų daiktų, siųsti neįmanoma (pvz., jie yra labai apgadinti), Vežėjui per Tarpininką pareikalavus, Užsakovas turi savo sąskaita užtikrinti Krovinio, kuriame yra Nekompensuojamų daiktų, pasiėmimą per 7 (Septynias) dienas nuo Vežėjo reikalavimo pateikimo. Krovinio neatsiėmus, Vežėjas turi teisę Užsakovo sąskaita sunaikinti Krovinį.

10.11. Užsakovas privalo atlyginti Vežėjui ir Tarpininkui dėl Nekompensuojamų daiktų vežimo turėtas išlaidas ir patirtus nuostolius.

 

11. Pretenzijos

11.1. Užsakovas pretenziją:

11.1.1. dėl Krovinio sugadinimo ar trūkumo turi pateikti ne vėliau kaip per 7 (Septynias) darbo dienas nuo Krovinio perdavimo Gavėjui dienos;

11.1.2. dėl Krovinio praradimo turi pateikti ne vėliau kaip per 37 (Trisdešimt septynias) dienas nuo Užsakyme nustatyto Krovinio pristatymo Gavėjui laiko pabaigos (jeigu dėl pristatymo termino nebuvo susitarta, tai per 67 (Šešiasdešimt septynias) dienas po to, kai Vežėjas priėmė Krovinį vežimui);

11.1.3. dėl vėlavimo Krovinį pristatyti turi pateikti ne vėliau kaip per 21 (Dvidešimt vieną) dieną nuo Krovinio perdavimo Gavėjui dienos;

11.1.4. dėl kito Užsakymo vykdymo (Vežimo sutarties) pažeidimo turi pateikti ne vėliau kaip per 7 (Septynias) dienas nuo sužinojimo apie atitinkamą pažeidimą, tačiau ne vėliau kaip per 15 (Penkiolika) dienų nuo paties pažeidimo;

11.1.5. dėl netinkamo Tarpininko pareigų vykdymo turi pateikti ne vėliau kaip per 7 (Septynias) dienas nuo sužinojimo apie atitinkamą pažeidimą, tačiau ne vėliau kaip per 15 (Penkiolika) dienų nuo paties pažeidimo.

11.2. Užsakovas pretenziją dėl Krovinio sugadinimo, trūkumo, praradimo, vėlavimo pristatyti ar kito Užsakymo vykdymo (Vežimo sutarties) pažeidimo pateikia tiesiogiai Vežėjui registruotu laišku, Sistemoje nurodytu Vežėjo elektroniniu paštu ar įteikiant Vežėjo atstovui pasirašytinai, o Tarpininkui elektroniniu paštu [email protected] pateikia atitinkamos pretenzijos kopiją. Vežėjas, atsakydamas į Užsakovo pretenziją, atsakymą į pretenziją siunčia tiesiogiai Užsakovui registruotu laišku, Sistemoje nurodytu Užsakovo elektroniniu paštu ar įteikiant Siuntėjui (jo atstovui) pasirašytinai, o Tarpininkui elektroniniu paštu [email protected] pateikia atitinkamo atsakymo kopiją. Pretenziją dėl netinkamo Tarpininko pareigų vykdymo Užsakovas pateikia Tarpininkui registruotu laišku, elektroniniu paštu [email protected] arba Tarpininko atstovui pasirašytinai.

11.3. Jeigu per šių Bendrųjų sąlygų 11.1 punkte nurodytą terminą Užsakovas pretenzijos nepateikia, laikoma, kad Krovinys buvo pristatytas tinkamai ir Užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir laiku, o Vežėjas ir Tarpininkas savo pareigas įvykdė tinkamai. Vežėjas (Bendrųjų sąlygų 11.1.5 punkte nurodytas atvejais – Tarpininkas) turi teisę nepriimti ir nenagrinėti Užsakovo pretenzijų, pateiktų pasibaigus Bendrųjų sąlygų 11.1 punkte nurodytiems terminams.

11.4. Pretenzijoje Užsakovas turi nurodyti pretenzijos surašymo vietą ir datą, pretenzijos pagrindą (įskaitant, bet neapsiribojant Užsakymo numerį, Krovinio paėmimo ir pristatymo datas (jeigu Krovinys buvo pristatytas), Krovinio turinį) ir reikalavimus. Prie pretenzijos turi būti pridėta Vežimo dokumento kopija (jeigu Užsakovas ją turi). Sugadintas Krovinys ar Krovinys, kurio dalies trūksta, kartu su Krovinio įpakavimu saugomi tol, kol bus išnagrinėta pretenzija.

11.5. Vežėjas (Bendrųjų sąlygų 11.1.5 punkte nurodytas atvejais – Tarpininkas) privalo išnagrinėti Užsakovo pateiktą pretenziją ir pateikti Užsakovui atsakymą Užsakovo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 10 (Dešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

11.6. Tarpininkas nenagrinėja Užsakovo pretenzijų Vežėjui ir Vežėjo pretenzijų Užsakovui. Tarpininkas Vežėjo (Užsakovo) prašymu pateikia turimą informaciją, galinčią turėti reikšmės Vežėjo ir Užsakovo ginčo sprendimui.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Visi ginčai ar reikalavimai, kylantys dėl Vežimo sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Vežėjo ir Užsakovo derybose. Jeigu ginčų ar reikalavimų nepavyksta išspręsti derybose, kiekvienas ginčas ar reikalavimas, kylantis dėl Vežimo sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12.2. Tarpininkas turi teisę vienašališkai pakeisti Bendrąsias sąlygas. Bendrųjų sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.cargobooking.lt ir galioja tik po pakeitimo įsigaliojimo pateiktiems ir priimtiems vykdyti Užsakymams. Bendrosios sąlygos ir jų pakeitimai skelbiami interneto svetainėje www.cargobooking.lt

12.3. Su Vežėjo ir Užsakovo santykiais susiję klausimai, neaptarti šiose Sąlygose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija kitomis ir tarptautinėmis sutartimis, prie kurių yra prisijungusi Lietuvos Respublika.